میخوام روند کنترل روی خودم رو از فردا شروع کنم و هر روز از بهبودم بگم .

احساس میکنم این سه شخصیت درونم ( هات بودن و اغوا گری در جهت کرم ریزی ، دپ بودن ، سعی در ارتباط برقرار کردن و پاچه خواری) رو باید خنثی کنم و حتی الامکان تا لازم نشده چیزی نگم .

یکمم کتابی چیزی بخونم و انقدر همه چی به تخمم نباشه .