بار اولی که میگیری اسمش میشه ابله مرغون ، بار دوم میشه زونا . 

من تا به حال نگرفته بودم :(