دوس دارم یه کاری بکنم . 

یه برنامه ای داشته باشم .

یه کار مفید مثل همین ساخت تم و طراحی .

نمیخوام حوصلم سر بره .

کتاب هم خریدم خوندم دیگه حوصله ندارم , فیلمم دیدم حوصله ندارم .

شما چیکار میکنید ؟ به جز شغلتون چه کارهایی بلدید ؟ چه هنری جز شغلتون دارید و دنبالش میکنید ؟