من با این حرف که میگن کتاب بدید به بقیه موافقم به شرطی که کتاب رو خودت نخوای اصلا .

کتابای رفرنسم خدا تومن پولشونه (بعضیاشونو دارم) میارم اینجا بچه ها ازم میگیرن به قدری شیرازه ی کتابو باز میکنن کتاب جر میخوره .

نفهما :( کتابم خراب شد :(

همون چندش خانوم اینکارو کرد :( عقده ای به حق الناس معتقد نیس اصن :( وحشی :(