نمیدونم چرا هر موقع غذای اینجا رو میخورم درد اپی گاستر میگیرم :( 

خب زهر مار :/ غذای درست حسابی بدین :/