کاش ممد بودم نبودم که ببینم .

عمیقا وضعیت اورژانس برام غیر قابل تحمله .

بوی توطئه میاد و جا به جایی .

امیدوارم اگر به صلاحمه جا به جام کنن .ب.ر.ن: 

جک هندزفریم خراب شده :(