انقدر پهلو ها و لگنم درد میکنه که هیچی دیگه :( 

این دو روزه که از بس شیفت کاریم فشرده بوده دارم میمیرم .


ب.ر.ن: 

میتی کو ؟!